Ερωτηματολόγιο για την παρούσα κατάσταση των μελών της EEΜΑ

Ερωτηματολόγιο

1. Είστε
2. Ποιά είναι η ειδικότητά σας
3. Σε ποια πόλη/περιοχή δραστηριοποιείστε
4. Πριν πόσα έτη τελειώσατε την ειδικότητα
5. Πού Εργάζεστε
6. Πως εκπαιδευτήκατε στην ΜΣΚ ακτινολογία (Επιλέξτε όσα ταιριάζουν)
7. Με ποια αντικείμενα του ΜΣΚ ασχολείστε (Επιλέξτε χρονικό διάστημα)
8. Εκτός από ΜΣΚ με ποια άλλα πεδία ασχολείστε (Επιλέξτε όσα ταιριάζουν)
9. Εστιάζετε και σε άλλο σύστημα (επιλέξτε όσα ταιριάζουν)
10. Λοιπά Στοιχεία