Καταστατικό της EEMA

Στη σελίδα αυτή εμφανίζεται το καταστατικό της εταιρείας. Μπορείτε να το κατεβάσετε και σε μορφή PDF

Πίνακας Περιεχομένων

Πατώντας πάνω στον τίτλο Κεφαλαίου/Άρθρου μεταφέρεστε αυτόματα στο αντίστοιχο εδάφιο.

Δίπλα σε κάθε Κεφάλαιο / Άρθρο υπάρχει ένα εικονίδιο το οποίο μας μεταφέρει στον πίνακα περιεχομένων

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ»

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ


Άρθρο 1ο

Επωνυμία - Έδρα

Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ» με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

Στις σχέσεις, επαφές, συνεργασίες κλπ που θα έχει η εταιρεία με αλλοδαπές οργανώσεις, η επωνυμία στην αγγλική γλώσσα θα είναι ως εξής: «HELLENIC SOCIETY OF MUSCULOSKELETAL RADIOLOGY».


Άρθρο 2ο

Σκοπός

Σκοπός του σωματείου είναι:


Άρθρο 3ο

Μέσα-δραστηριότητες

Για την πραγματοποίηση του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να:

Στα πλαίσια των ερευνητικών στόχων η εταιρεία εκπονεί και εκτελεί προγράμματα και μελέτες σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα, εργαστήρια και κλινικές. Επίσης μπορεί να αναλάβει την διεξαγωγή μελετών που ανατίθενται από τρίτους ή και να αναθέσει μελέτες σε τρίτους.

Η εταιρία προκηρύσσει ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους υποτροφίες για γιατρούς ή άλλους επιστήμονες με στόχο την μετεκπαίδευση τους.


Β. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ


Άρθρο 4ο

Μέλη Συλλόγου

Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι οι ειδικευμένοι ακτινολόγοι της Ελλάδας και οι Έλληνες του εξωτερικού, με ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και τεκμηριωμένη ενασχόληση με την απεικόνιση και θεραπεία των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος. Μέλη μπορούν επίσης να γίνουν ειδικευμένοι ιατροί συναφών ειδικοτήτων.

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε Ιδρυτικά, Τακτικά, δόκιμα και Επίτιμα.

α. Ιδρυτικά, είναι όσα έχουν πρωτοστατήσει στην ίδρυση της εταιρείας και έχουν υπογράψει το αρχικό καταστατικό.

β. Τακτικά μέλη μπορεί να γίνουν ύστερα από αίτηση τους την οποία αποδέχεται το Δ.Σ. οπουδήποτε και αν διαμένουν, εφόσον έχουν πιστοποιημένη ενασχόληση με την απεικόνιση και θεραπεία των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος και θετική πρόταση από ένα ιδρυτικό μέλος. Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος θα πρέπει να είναι ειδικευμένος ιατρός. Μόνο οι ειδικευμένοι ακτινολόγοι έχουν δικαίωμα εκλογής στα όργανα της εταιρείας. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν χωρίς δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μη Έλληνες ειδικευμένοι ακτινολόγοι (corresponding members) καθώς και επιστήμονες συναφών γνωστικών αντικειμένων.

γ. Δόκιμα μέλη μπορεί να γίνουν ειδικευόμενοι ιατροί. Τα δόκιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις Γ.Σ. της εταιρείας με δικαίωμα λόγου αλλά όχι δικαίωμα ψήφου και δεν μπορούν να εκλέγονται στα όργανα της εταιρείας. Τα δόκιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν με ένα εκπρόσωπο στις επιτροπές που θα ιδρυθούν με αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. (εκπαίδευσης, οργάνωσης επιστημονικών συναντήσεων κλπ).

δ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση της Γ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. μπορεί να κηρυχθεί επίτιμο μέλος ή ευεργέτης και να αποδοθεί σε αυτό άλλη ηθική διάκριση, σε ένδειξη τιμής, κάθε πρόσωπο, επιστήμονας ή πολίτης, που είτε προσέφερε ξεχωριστές υπηρεσίες στην εταιρεία, είτε διακρίθηκε για τη δραστηριότητά του υπέρ των σκοπών της. Τα ονόματα εκείνων που ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη θα αναγράφονται σε ειδικό πίνακα που θα βρίσκεται στην έδρα του Συλλόγου. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την ΓΣ και τον τίτλο αυτό μπορεί να αφαιρέσει μόνο η Γενική Συνέλευση με αιτιολογημένη απόφαση της.


Άρθρο 5ο

Εγγραφή Μελών

Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους της Εταιρείας πρέπει

α) να υποβληθεί έγγραφη αίτηση στην Εταιρεία,

β) να καταβληθεί στην Εταιρεία το δικαίωμα εγγραφής και

γ) να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έγκριση της αίτησης που θα διατάσσει την εγγραφή στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας.

Ακτινολόγος του οποίου η αίτηση εγγραφής απορρίφθηκε ή για την οποία το Δ.Σ. αρνείται να αποφασίσει στην πρώτη τακτική συνεδρίαση από την υποβολή της, αποφασίζει η Γ.Σ. στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της, κατόπιν αίτησης του υποψήφιου μέλους που υποχρεωτικά εισάγεται σε αυτήν από το Δ.Σ.


Άρθρο 6ο

Υποχρεώσεις των μελών

Κάθε τακτικό μέλος της Εταιρείας υποχρεούται να καταβάλει α] το δικαίωμα εγγραφής που ορίζεται σε 20 ευρώ και β] κάθε χρόνο ετήσια συνδρομή που ορίζεται σε 30 ευρώ. Υποχρεούται επίσης να καταβάλλει τις έκτακτες εισφορές των μελών που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Για τα δόκιμα μέλη ορίζονται: α] δικαίωμα εγγραφής 10 ευρώ και β] ετήσια συνδρομή 10 ευρώ.

Τα ποσά του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής μπορεί να αυξομειώνονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πέραν των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών, αυτά επιβαρύνονται με τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ.

β) Να εκτελούν πρόθυμα και ευσυνείδητα τις εργασίες που τους ανατίθενται από τις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμετέχουν ενεργά στις Γενικές Συνελεύσεις καθώς και να παράσχουν κάθε βοήθεια στο Διοικητικό Συμβούλιο για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.

γ) Να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

δ) Να τηρούν τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Όλα τα μέλη, εκτός από τα επίτιμα μέλη και τους ευεργέτες, υποχρεώνονται να καταβάλουν ανελλιπώς την συνδρομή τους, τακτική ή έκτακτη, όπως αυτή καθορίζεται με το παρόν καταστατικό ή με απόφαση της Συνέλευσης ή του Δ.Σ. της Εταιρείας.


Άρθρο 7ο

Δικαιώματα των μελών

Τα μέλη της Εταιρείας έχουν ίσα δικαιώματα εφ' όσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία. Ασκούν όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από τον νόμο και το καταστατικό, δηλαδή συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, ψηφίζουν για κάθε θέμα στις Γενικές Συνελεύσεις και μπορούν να εκλέγουν τα όργανα διοίκησης της Εταιρείας και να εκλέγονται, ελέγχουν τις πράξεις των οργάνων της Εταιρείας και εκφράζουν ελεύθερα την γνώμη τους, συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις της Εταιρείας, ζητούν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλουν αιτήματα-προτάσεις προς επίλυση και ικανοποίηση κλπ. Τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά ενήμερα και έχουν κάνει εγγραφή τουλάχιστον 6 μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών, έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στις τακτικές εκλογές.


Άρθρο 8ο

Αποχώρηση και διαγραφή των μελών

Κάθε μέλος της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε από αυτήν, αλλά ευθύνεται για τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Εταιρεία μέχρι το τέλος του λογιστικού έτους της εξόδου του. Η αποχώρηση του μέλους θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία τρεις τουλάχιστον μήνες πριν την λήξη του έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

Το Δ.Σ. μπορεί να αποβάλει και να διαγράψει από το Μητρώο της Εταιρείας κάθε μέλος στις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. μετά από αίτηση του
  2. όταν καθυστερεί αδικαιολόγητα και για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Εταιρεία και αφού κληθεί εγγράφως και δεν συμμορφωθεί εντός μηνός.
  3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. ή δέκα (10) τακτικών μελών, εάν επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Εταιρείας .
  4. Παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού
  5. Αρνείται να συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. η με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωση τους.

Η απόφαση του Δ.Σ. για την αποβολή ή διαγραφή θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη, προηγουμένως δε να δοθεί η δυνατότητα ακρόασης στο διαγραφόμενο μέλος. Στο διαγραφόμενο μέλος γνωστοποιούνται υποχρεωτικώς οι λόγοι διαγραφής και η σχετική απόφαση, κατά της οποίας δύναται να προσφύγει στην πρώτη μετά την γνωστοποίηση της απόφασης σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία και αποφασίζει.

Διαγραφόμενο μέλος δύναται με αίτηση του να επανεγγραφεί στην Εταιρεία, αφού αποφασίσει αιτιολογημένα το όργανο που έκανε την διαγραφή του. Επανεγγραφή μέλους που διαγράφτηκε για μη εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων γίνεται με αίτησή του και με εξόφληση τυχόν οφειλόμενων εισφορών.


Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


Άρθρο 9ο

Όργανα της Εταιρείας.

Όργανα της εταιρείας είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Όλα τα αξιώματα στην οργάνωση και διοίκηση της Εταιρείας είναι τιμητικά και άμισθα. Μέλη της Εταιρείας δεν δικαιούνται αμοιβής για τις υπηρεσίες, που προσφέρουν εθελοντικά στην εταιρεία ή λόγω αξιώματος.


Άρθρο 10ο

Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

Η Γ.Σ. των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για όλα τα θέματα που την αφορούν, εκτός εκείνων που έχουν ανατεθεί σε κατώτερα όργανα με τις άλλες διατάξεις του καταστατικού.

Η Γ.Σ. έχει αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό, την έκθεση πεπραγμένων και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό, την ετήσια έκθεση της Ε.Ε. και τον Ισολογισμό.

Να εκλέγει και να ανακαλεί τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε., να τροποποιεί το καταστατικό, να διαλύει την Εταιρεία και να μεταβάλει το σκοπό.

Η Γ.Σ. έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και δικαιούται οποτεδήποτε να τα παύει. Το δικαίωμα της Γ.Σ. να παύει τα όργανα της διοίκησης δεν μπορεί να περιορισθεί με διάταξη του καταστατικού.


Άρθρο 11ο

Σύγκληση Γ.Σ.

Η Γ.Σ. των μελών συγκαλείται από το Δ.Σ., τακτικά μεν μια φορά ετησίως στα πλαίσια ενός ακτινολογικού συνεδρίου, προκειμένου να εκθέσει τα κατά τον προηγούμενο χρόνο πεπραγμένα και να υποβάλλει προς έγκριση τον απολογισμό του χρόνου που πέρασε, την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον προϋπολογισμό, καθώς και το σχέδιο δράσης για τον επόμενο χρόνο, έκτακτα δε με απόφαση του Δ.Σ. ή με αίτηση του 1/5 των τακτικών μελών, η οποία θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η σύγκληση.

Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. και συνέρχεται ύστερα από αναγγελία του Γεν. Γραμματέα που κοινοποιείται στα μέλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την πραγματοποίηση της και η οποία αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

Οι συνελεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τηλεδιάσκεψη. Και οι υπογραφές των μελών στις αποφάσεις μπορούν να τεθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονική υπογραφή).


Άρθρο 12ο

Απαρτία

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Μέχρι την έναρξη οποιασδήποτε Γ.Σ. έχει δικαίωμα κάθε μέλος να εξοφλήσει τις οφειλές του προς το σωματείο. Αντιπροσώπευση των μελών της Γ.Σ. δεν επιτρέπεται ούτε για συμμετοχή ούτε για ψηφοφορία. Αν δεν υπάρξει απαρτία συνέρχεται αυτοδικαίως νέα συνέλευση για τα ίδια θέματα ίδια ημέρα και ώρα την επόμενη εβδομάδα χωρίς νέα πρόσκληση, οπότε για την απαρτία αρκεί η παρουσία του 1/4 τουλάχιστον των τακτοποιημένων οικονομικά μελών. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται Γ.Σ. για τα ίδια απολύτως θέματα αφού όμως παρέλθουν είκοσι ημέρες, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία οποιοσδήποτε αριθμός τακτοποιημένων οικονομικά μελών και αν παρευρίσκεται.


Άρθρο 13ο

Πρόσκληση - θέματα προς συζήτηση

Η Γ.Σ. συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. και με επιμέλεια και ευθύνη του Προέδρου αυτού, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 11 του καταστατικού. Όταν στην τακτική Γ.Σ. παρευρίσκεται το ήμισυ των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου τότε αυτή μπορεί να συζητήσει και να λάβει απόφαση και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που η ίδια και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων θα αποφασίσει εφ’ όσον από το νόμο δεν απαγορεύεται τούτο. Οι έκτακτες όμως Γ.Σ. συζητούν και αποφασίζουν μόνο και αποκλειστικά στα θέματα για τα όποια συγκαλούνται.


Άρθρο 14ο

Προεδρείο - Εφορευτική επιτροπή - Αποφάσεις - Ψηφοφορίες

Οι εργασίες της Γ.Σ. διευθύνονται από το Προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και δύο μέλη που εκλέγονται από την ίδια Γ.Σ. με ονομαστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Το Προεδρείο από συμφώνου ή με ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα της Γ.Σ. Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει την διεύθυνση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, δίδει και αφαιρεί τον λόγο στους ομιλητές και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. τα οποία προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.

Όταν πρόκειται να γίνουν εκλογές για την ανάδειξη συλλογικών οργάνων της Εταιρείας η Γ.Σ. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τριμελή Εφορευτική Επιτροπή της οποίας τα μέλη από συμφώνου ή με ψηφοφορία εκλέγουν τον πρόεδρο της που τον γνωστοποιούν στην Γ.Σ. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την κατά το νόμο και καταστατικό διενέργεια εκάστης εκλογής, συντάσσει και υπογράφει τα σχετικά πρακτικά ψηφοφορίας και διαλογής, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στην Γ.Σ. που καταχωρούνται στα πρακτικά της και παραδίδει επί αποδείξει τα πρακτικά ψηφοφορίας, τα ψηφοδέλτια, τις ενστάσεις και παν άλλο σχετικό έγγραφο στον πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως.

Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως διά βοής. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Εξαιρετικά για την λήψη αποφάσεως για την διάλυση του Συλλόγου ή για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

Η ψηφοφορία για την εκλογή των οργάνων του Συλλόγου είναι μυστική. Όμοια γίνεται και όταν τίθενται σε ψηφοφορία θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση ή εγκρίσεως λογοδοσίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία είναι φανερή και γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε μέλους (με ανάταση του χειρός ή με απάντηση με ναι ή όχι στο σχετικό ερώτημα.


Άρθρο 15ο

Διοικητικό Συμβούλιo

Η Εταιρεία διοικείται από πενταμελές (5μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από την τακτική Γ.Σ. μαζί με πέντε (5) αναπληρωματικούς συμβούλους. Τα μέλη του Δ.Σ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και μπορούν να επανεκλεγούν άλλες δύο σε συνέχεια φορές. Η θητεία του Δ.Σ. αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου του επομένου της εκλογής χρόνου και διαρκεί τρία χρόνια. Εξαιρετικά η θητεία του πρώτου Δ.Σ. λήγει με την συμπλήρωση του τετάρτου μήνα από την δικαστική αναγνώριση του Εταιρείας, οπότε εκπίπτει αυτοδίκαια. Τα μέλη του Δ.Σ. που εκπίπτουν του αξιώματός τους κατά τη διάρκεια της θητείας για οποιοδήποτε λόγο (θανάτου, διαγραφής, παραιτήσεως κλπ.) αναπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς συμβούλους. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκροτήσεως του Δ.Σ. συγκαλείται έκτακτη Γεν. Συνέλευση για εκλογή του αναγκαίου αριθμού συμβούλων και ισαρίθμου αναπληρωματικών για το υπόλοιπο της θητείας του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. συνέρχεται σε σώμα μέσα σε 15 ημέρες από της εκλογής του με επιμέλεια και ευθύνη εκείνου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και κατανέμει τα αξιώματα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Κάθε μέλος του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να έχει περισσότερα από ένα από τα αξιώματα αυτά. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη.

Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ανακληθούν από την Γ.Σ., οποιαδήποτε στιγμή, με πλειοψηφία των παρόντων σ' αυτήν και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, που όμως δεν πρέπει να είναι λιγότερα των δυο πέμπτων (2/5) των εγγεγραμμένων μελών. Σε τέτοια περίπτωση η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ταυτόχρονα την άμεσο σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως και ορίζει τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως αυτής.


Άρθρο 16ο

Αρμοδιότητες - Λειτουργία Διοικ. Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τα μέλη τούτου σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος, με έγγραφη πρόσκληση στην οποία αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν και εκτάκτως όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία μέλη εγγράφως όπου πρέπει να αναφέρεται το θέμα που θα συζητηθεί. Η πρόσκληση υπογράφεται και από τον Γεν. Γραμματέα. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν βρίσκονται τουλάχιστο 3 μέλη του. Το Δ.Σ. είναι δυνατό να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από πέντε διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. από το πρώτο στην σειρά αναπληρωματικό μέλος.

Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Το Δ.Σ. αντιπροσωπεύει την Εταιρεία στα Δικαστήρια ή εξώδικα και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της μέσα στα πλαίσια του Νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γεν. Συνελεύσεως.

Τούτο εκτελεί τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων, καταρτίζει τον προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου και τον θέτει για έγκριση στην τακτική Συνέλευση και υποβάλλει τον απολογισμό και λογοδοτεί στην τακτική Γεν. Συνέλευση για την περασμένη διαχειριστική περίοδο, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ., προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για την λειτουργία του σωματείου, συγκαλεί τα μέλη της Εταιρείας σε τακτική και έκτακτη Γ.Σ, εγγράφει ή διαγράφει μέλη με όσα ορίζονται στο παρόν, διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρίας κλπ.


Άρθρο 17ο

Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί το Δ.Σ. της Εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως ύστερα από σχετική απόφαση αυτού. Επίσης προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεί τις αποφάσεις αυτού, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και διευθύνει τις εργασίες αυτών μέχρι της εκλογής του Προεδρείου τους. Τέλος, παραδίδει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας στο Πρόεδρο του νέου Δ.Σ. βάσει σχετικού πρωτοκόλλου, που υπογράφεται από τους Προέδρους και Γεν. Γραμματείς του παλαιού και του νέου Δ.Σ, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο της εταιρίας και με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών. Τον Πρόεδρο απόντα, κωλυόμενο ή μη υπάρχοντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτον ο πρεσβύτερος των συμβούλων.


Άρθρο 18ο

Γενικός Γραμματέας

Ο Γεν. Γραμματέας διευθύνει το γραφείο της Εταιρείας, κρατάει τα βιβλία και τα αρχεία αυτής, συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ., που τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τα θέτει για έγκριση και υπογραφή στους λοιπούς συμβούλους. Επίσης, εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής, βάσει αποφάσεως του Δ.Σ. ή της Γεν. Συνελεύσεως, τα οποία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., συνυπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και διεξάγει την αλληλογραφία, ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές του ταμείου υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, τηρεί τα σχετικά βιβλία διαχειρίσεως και συντάσσει τον Ισολογισμό.

Καταθέτει κάθε ποσό που εισπράττει σε τραπεζικό λογαριασμό και τηρεί σε μετρητά ποσό για τρέχουσες πληρωμές που καθορίζονται από το Δ.Σ. Σε κάθε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. επικυρώνει τον μηνιαίο απολογισμό που συντάσσει ο Ταμίας και προγραμματίζει τις πληρωμές του επόμενου μήνα. Τούτον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, που ορίζει το Δ.Σ.


Άρθρο 19ο

Ταμίας

Ο Ταμίας τηρεί το Ταμείο της Εταιρείας. Διενεργεί τις εισπράξεις βάσει αριθμημένων και θεωρημένων από την Εξελεγκτική Επιτροπή διπλοτύπων αποδείξεων, τις οποίες υπογράφει και σφραγίζει με τη σφραγίδα της εταιρίας. Διενεργεί τις πληρωμές βάσει των προαναφερθέντων ενταλμάτων πληρωμής. Καταθέτει στην Τράπεζα στο όνομα της Εταιρείας τα ποσά που εισπράττει για την Εταιρεία εφ' όσον υπερβαίνουν τα 500 ευρώ και με ειδική εξουσιοδότηση του Δ.Σ. κάνει με τον πρόεδρο τις αναλήψεις από την τράπεζα. Επίσης, τηρεί το βιβλίο του Ταμείου και τα Δικαιολογητικά της Ταμειακής διαχειρίσεως.Τούτον αναπληρώνει ένας από τους λοιπούς συμβούλους με απόφαση του Δ.Σ.


Άρθρο 20ο

Ελεγκτική Επιτροπή

Η ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά. Από τα τακτικά μέλη εκλέγεται ο Πρόεδρός της, που διευθύνει τις συνεδριάσεις της και επιμελείται της συντάξεως της εκθέσεως ελέγχου.

Η Επιτροπή αυτή εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την ίδια θητεία με αυτό, που αρχίζει και τελειώνει όπως και η θητεία του Δ.Σ. και τα μέλη της ανακαλούνται όπως και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συνέρχονται σε σώμα για την κατανομή των αξιωμάτων μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή της, με ευθύνη και επιμέλεια εκείνου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.

Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει κάθε στιγμή την οικονομική διαχείριση της εταιρίας, τόσο ως προς την νομιμότητα των πράξεων όσο και ως προς την ορθότητα της διαχειρίσεως της περιουσίας του Συλλόγου από το Δ.Σ. Συντάσσει σχετική έκθεση, που ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Εάν παραιτηθούν ή κωλύονται τόσα μέλη του Δ.Σ. ώστε δεν είναι δυνατή η συμπλήρωσή του από αναπληρωματικά, τότε η Ε.Ε. και τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε προσωρινό Δ.Σ. και συγκαλούν έκτακτη Γ.Σ. με μόνο θέμα την διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Δ.Σ.


Δ. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Άρθρο 21ο

Πόροι - Οικονομικές ενισχύσεις

Οι πόροι της εταιρίας διακρίνονται σε τακτικούς και εκτάκτους. Τακτικοί είναι: α) Το δικαίωμα εγγραφής, β) η ετήσια συνδρομή και γ) η πρόσοδος της περιουσίας της Εταιρείας.

Έκτακτοι είναι: α) Οι εισφορές των μελών, που αποφασίζει η Γεν. Συνέλευση και β) οι εθελοντικές παροχές από ελευθεριότητα τρίτων ή μελών προς την εταιρία (δωρεές - κληρονομιές κ.λπ.) και οι ενισχύσεις του Κράτους και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή κοινωφελών οργανισμών, γ) τα έσοδα από διοργάνωση επιστημονικών ή άλλων εκδηλώσεων κλπ, και δ) τις δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοτήματα ιδιωτών, φαρμακευτικών εταιρειών, ή οργανισμών και ε) τυχόν κάθε άλλη νόμιμη οικονομική ενίσχυση ή έσοδο. Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις προς την εταιρεία γίνονται πάντοτε επώνυμα.

Η διαχείριση της περιουσίας της εταιρίας ανήκει στο Δ.Σ. αυτής, που υπόκειται στον έλεγχο της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Γ.Σ. Η διαχειριστική περίοδος της εταιρίας ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Απαγορεύεται η διάθεση περιουσίας της εταιρείας για σκοπούς άσχετους προς τους σκοπούς της.


Ε. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


Άρθρο 22ο

Εκλογές-Εκλογικό Σύστημα

Κάθε τρία χρόνια στην τακτική Γ.Σ. γίνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως στο Δ.Σ. του Σωματείου μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ. Το Δ.Σ. κατατάσσει τα ονόματα των υποψηφίων κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και μεριμνά για την ανάρτηση στο χώρο της Γ.Σ. και την προμήθεια των αναγκαίων ψηφοδελτίων, φακέλων κ.λπ. για την ψηφοφορία.

Υποψήφιος για τα Συλλογικά Όργανα της Εταιρείας ή για αντιπρόσωπος δικαιούται να είναι κάθε μέλος της Εταιρείας που είναι ταμειακά τακτοποιημένο και έχει εγγραφεί τουλάχιστο δύο (2) μήνες πριν από τις εκλογές. Η ψηφοφορία διεξάγεται χωριστά για κάθε περίπτωση. Κάθε εκλογέας δικαιούται να περιλάβει στο ψηφοδέλτιο τόσους υποψηφίους, όσος είναι και ο αριθμός που προβλέπεται για κάθε αξίωμα, συμπεριλαμβανομένων και των

αναπληρωματικών. Την σειρά επιτυχίας την καθορίζει ο αριθμός των ψήφων, αρχίζοντας από εκείνον που έλαβε τους περισσότερους και τελειώνοντας σε εκείνον που έλαβε τους λιγότερους. Οι πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας αποτελούν τα τακτικά μέλη, οι υπόλοιποι τα αναπληρωματικά.

Για την διεξαγωγή των εκλογών η Γ.Σ. εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή, στην οποία δεν επιτρέπεται να μετέχουν υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. Η εφορευτική επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρο της και διενεργεί τις εκλογές, συντάσσει το σχετικό πρακτικό στο οποίο φαίνονται οι ψηφίσαντες και οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος. Επίσης η εφορευτική επιτροπή εκδικάζει τελεσίδικα τις ενστάσεις που υποβάλλονται και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.


Άρθρο 23ο

Σφραγίδα - Εμβλημα

Η εταιρία έχει σφραγίδα κυκλική. Περιφερειακά μεταξύ δύο κύκλων αναγράφεται η επωνυμία του συλλόγου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ» και το έτος ίδρυσής της 2014 και στο κέντρο εικονίζεται σύγχρονη ακτινολογική απεικόνιση άκρας χειρός.


Άρθρο 24ο

Τροποποίηση καταστατικού

Για να γίνει τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και για την διάλυση του σωματείου απαιτείται, για μεν την απαρτία της Γ.Σ. η παρουσία του 1/2 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και για την λήψη απόφασης η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

Η πρώτη μετά τη νόμιμη σύσταση του σωματείου Γ.Σ. των μελών θα γίνει με ευθύνη του προσωρινού Δ.Σ. και αφού τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που ορίζονται για σύγκληση τακτικής Γ.Σ., αφού περάσει ένας (1) μήνας και πάντως το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, με μόνο θέμα ημερησίας διατάξεως την εκλογή των μελών Δ.Σ. και Ε.Ε.

Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς με τους οποίους θα ορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες με τις οποίες θα διεξάγονται οι εργασίες του σωματείου. Οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν ισχύουν πριν εγκριθούν από την Γ.Σ. και δεν μπορούν να τροποποιηθούν τις διατάξεις του καταστατικού τούτου.

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώνεται από την Γ.Σ. στα πλαίσια των ισχυόντων νόμων.


Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 25ο

Βιβλία Συλλόγου

Η Εταιρεία τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας του πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται:

α) Μητρώου των μελών της Εταιρείας και

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

δ) Πρακτικών Συνεδριάσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής

ε) Εισπράξεων και Πληρωμών και

στ) Περιουσίας της Εταιρείας. Με απόφαση της τακτικής Γεν. Συνέλευσης μπορεί να θεσπισθεί η τήρηση και άλλων βιβλίων.

Τα μέλη της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου όλων των βιβλίων της Εταιρείας.


Άρθρο 26ο

Εκκαθάριση - Τύχη περιουσίας

Σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, επακολουθεί εκκαθάριση της περιουσίας, όπως ο νόμος ορίζει. Η περιουσία που θα μείνει μετά την εκκαθάριση μεταβιβάζεται στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, όπου και η έδρα της Εταιρείας.


Άρθρο 27ο

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι επτά (27) άρθρα με το τελευταίο τούτο, εγκρίθηκε σήμερα από τους ιδρυτές του και υπογράφεται από τους ίδιους κατά τον ακόλουθο τρόπον.

Ηράκλειο, 27/07/2014
ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

Κατεβάστε το καταστατικό σε μορφή PDF